Morethan Vote ++

คุณอยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาด้านใดก่อนเป็นลำดับแรก?

ปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหาด้านการศึกษา (ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม, ไร้มาตรฐาน, ซื้อ-ขายปริญญา ฯลฯ)
ปัญหาที่ดินทำกิน
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ
ปัญหาสังคม (ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ปัญหาเยาวชน ฯลฯ)


แสดงผล Vote

 

คุณอยากให้พรรคการเมืองไหนจัดตั้งรัฐบาล

ดูผลการวิเคราะห์
ดูผล Vote

คุณอยากให้พรรคการเมืองไหนเป็นฝ่ายค้าน

ดูผลการวิเคราะห์

ดูผล Vote

Share